ประกาศข่าว


สร้างประกาศข่าว

แสดง 1 ถึง 20 จาก 112 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งเตือนภัยงานประชาสัมพันธ์2018-07-23 14:51:21
2ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปงานทรัพยากรบุคคล2018-07-13 14:21:07
3ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561งานทรัพยากรบุคคล2018-07-13 13:41:52
4ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งว่างงานทรัพยากรบุคคล2018-07-12 09:58:03
5ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพงานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย2018-07-11 11:04:06
6ข่าวประชาสัมพันธ์ขออนุเคราะห์การจัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพวิถีชีวิตไทยฯงานประชาสัมพันธ์2018-07-03 09:34:43
7ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนสำเนาระเบียบคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครงานประชาสัมพันธ์2018-07-03 09:32:28
8ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัลงานทรัพยากรบุคคล2018-07-02 11:40:27
9ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาลดีเด่นในเขตภาคใต้ ประจำปี 2561งานทรัพยากรบุคคล2018-07-02 11:22:24
10ข่าวประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561งานทรัพยากรบุคคล2018-07-02 10:55:14
11ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปงานทรัพยากรบุคคล2018-06-26 10:34:53
12ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ กลุ่ม "สสจ.กระบี่โปร่งใสไร้ทุจริต"2018-06-20 09:27:11
13ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ "ดีเด่น" และ "ดีมาก"งานทรัพยากรบุคคล2018-06-18 15:09:23
14ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รับฟังข้อมูลการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการแผ่นดินงานประชาสัมพันธ์2018-06-18 15:09:11
15ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการเกษตรงานประชาสัมพันธ์2018-06-18 15:07:32
16ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชการระดับชาติ ครั้งที่ 14 งานประชาสัมพันธ์2018-06-18 15:05:45
17ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาพนมและหน่วยบริการในสังกัดสสอ.เขาพนม2018-06-13 22:30:16
18ข่าวประชาสัมพันธ์นายอำเภอเขาพนมร่วมสร้างกระแสให้ประชาชนตำบลหน้าเขาตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้เลือดออกสสอ.เขาพนม2018-06-13 22:18:51
19ข่าวประชาสัมพันธ์ทีมSRRT อำเภอเขาพนมร่วมกับทีมSRRT ตำบลร่วมรณงค์ป้องกันควมคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลเขาดินสสอ.เขาพนม2018-06-13 22:07:55
20ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์จากสถานวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ NBTงานประชาสัมพันธ์2018-06-12 09:30:53