ประกาศข่าว


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 628 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อ
1อบรม สัมนา ขอเรียนเชิญประธานเปิดงานงานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:48:22
2อบรม สัมนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference on Breastfeeding Sick babiesงานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:40:55
3อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการพยาบาลจักษุแพทย์ ครั้งที่ ๒ งานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:39:38
4อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:38:53
5อบรม สัมนา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาศักยาภาพพยาบาลวิกฤติทารกแรกเกิดงานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:38:07
6อบรม สัมนา ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชหาร palliative Care Day 2018งานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:36:57
7อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติงานการเงินการคลังและคสามผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หน่ยงานภาครัฐงานประชาสัมพันธ์2018-10-16 15:24:48
8อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อจัอจ้างและการบริหารพัสดุงานประชาสัมพันธ์2018-10-16 15:23:48
9อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยาภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การบริหารสินทรัพย์ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔งานประชาสัมพันธ์2018-10-16 15:11:37
10อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่่วมประชุมศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานประชาสัมพันธ์2018-10-16 10:33:56
11อบรม สัมนา เผยแพร่หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สรพ.งานประชาสัมพันธ์2018-10-16 10:31:08
12อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์2018-10-16 10:30:14
13อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Easy Asthma and COPDงานประชาสัมพันธ์2018-10-16 10:29:24
14อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการนานาชาติครั้งที่ ๔ International Conference On Preventionงานประชาสัมพันธ์2018-10-16 10:27:32
15อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤตงานประชาสัมพันธ์2018-10-16 10:24:06
16อบรม สัมนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference On Breastfeedingงานประชาสัมพันธ์2018-10-16 10:22:56
17อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการคณะพยาบาลศาสตร์ครั้งที่ ๒๘ เรื่อง สูงวัยไม่พึงพา คืนคุณค่าสู่สังคมงานประชาสัมพันธ์2018-10-16 10:21:05
18อบรม สัมนา การขยายเวลาการับทุนการศึกษา หลักสูตร SCGI Master Programงานประชาสัมพันธ์2018-10-09 10:35:53
19อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การจัดทำแผยการจัดจัดการความรู้รายบุคคล "Individual KM Plan"งานประชาสัมพันธ์2018-10-09 10:34:36
20อบรม สัมนา ขอเชิญประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๐ เรื่อง ประชาธิปไตยไทยงานประชาสัมพันธ์2018-10-09 10:31:22