Loading

ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม1.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

        - ไตรมาส 4/2560

1.2 A1 : รหัส ICD ที่ใช้ได้กับผู้ป่วย ชาย เท่านั้น     HDC

1.3 A2 : รหัส ICD ที่ใช้ได้กับผู้ป่วย หญิง เท่านั้น     HDC

1.4 B1 : การให้รหัสผู้ป่วยนอก ที่รพ.สต.จะต้องไม่มี รหัส Z เป็นรหัสโรคอื่นๆ ร่วมยกเว้น Z11.0 - Z13.9     HDC

1.5 B2 : ห้ามใช้รหัส V,W,X,Y เป็นรหัสโรคหลัก     HDC

1.6 B3 : การให้รหัส S และ T ในผู้ป่วยรายใดต้องให้รหัสสาเหตุภายนอกร่วมด้วยเสมอ     HDC  กำลังปรับปรุง  

1.7 B4 : การให้รหัส ผู้ป่วยนอก ที่มารับวัคซีนป้องกันโรค ไม่ต้องใส่รหัสการตรวจร่างกายการตรวจสุขภาพ     HDC

1.8 B5 : การฉีดยา พ่นยา เหน็บยา และการบริหารยาเข้าสู่ร่างกายรูปแบบต่างๆ ไม่ต้องให้รหัส     HDC

1.9 B6 : การให้รหัส Z76.8 ใช้กับผู้ป่วยที่มาขอรับยาหรือรับอุปกรณ์โดยไม่เป็นเหตุ ห้ามใช้รหัส Z76.8 ร่วมกับรหัสอื่น     HDC

1.10 B7 : การให้รหัส O80.0 - O84.9 เป็นโรคหลัก ต้องไม่มีรหัส O ตัวอื่นร่วมอยู่ในการรักษาครั้งนี้     HDC

1.11 B8 : ห้ามใช้รหัส T31.0 - T31.9 ซึ่งเป็นรหัสบอกเปอร์เซ็นต์การเกิดแผลไหม้เป็นรหัสโรคหลัก     HDC

1.12 B9 : การให้รหัส V00 - Y34 ต้องให้รหัสรวม 5 ตัวอักษรเสมอ     HDC

1.13 B10 : การให้รหัส Z47.0 - Z47.9 และ Z48.0 - Z48.9 ต้องไม่ใช้ร่วมกับรหัสกลุ่ม S หรือ T ในการรักษาครั้งนี้     HDC

1.14 C1 : รหัส ICD ที่เป็นรหัสแสดงความด้อยคุณภาพของสถานพยาบาล     HDC