Loading

ตัวชี้วัดทันตกรรม 63


Oral Screen

ทั้งหมด 27 ผลลัพธ์

ภาพจังหวัด รายละเอียดตัวชี้วัด
#ตัวชี้วัดBAร้อยละ เกณฑ์ Templateวันที่ประมวลผล
11.1 ร้อยละ 45 ของประชากรทั้งหมด เข้าถึงบริการทันตกรรม 396,841258,38165.114511-09-2563 13:01:03
21.2 ร้อยละ 100 ของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
31.2.1 เกณฑ์ 2 การจัดบริการสุขภาพช่องปาก ได้ตามเกณฑ์ 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม8181100.0010011-09-2563 13:01:03
41.2.2 เกณฑ์ 3 การจัดบริการสุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมประชากรได้ตามเกณฑ์ ( >200 คนต่อ 1,000 ประชากร )8181100.0010011-09-2563 13:01:03
51.3 สัดส่วนงานทันตกรรมเฉพาะทางต่องานทันตกรรมพื้นฐาน ร้อยละ 2049,3597,84615.902011-09-2563 13:01:03
61.4 จำนวน visit การให้บริการทันตกรรมต่อทันตบุคลากร 1,800 ครั้ง/ปี
72.1 ร้อยละ 75 ของหญิงมีครรภ์ที่ขึ้นทะเบียนในหน่วยบริการ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก2,5991,99076.577511-09-2563 13:01:03
82.2 ร้อยละ 75 ของหญิงมีครรภ์ที่ขึ้นทะเบียนในหน่วยบริการ ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน2,5991,97976.147511-09-2563 13:01:03
92.3 ร้อยละ 75 ของหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการขูดหินน้ำลาย1,99053426.837511-09-2563 13:01:03
102.4 ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก15,71012,12577.187011-09-2563 13:01:03
112.5 ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 0-2 ปี ผู้ดูแลเด็กได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน15,71013,01582.857011-09-2563 13:01:03
122.6 ร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 0-2 ปี ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช12,12511,44994.425011-09-2563 13:01:03
133.1 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก15,65313,94589.098511-09-2563 13:01:03
143.2 ร้อยละ 60 ของเด็กอายุ 3-5 ปี ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช13,94512,93792.776011-09-2563 13:01:03
153.3 ร้อยละ 15 ของเด็กอายุ 3-5 ปี ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับบริการทันตกรรม13,9451,3629.771511-09-2563 13:01:03
164.1 ร้อยละ 100 ของเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก37,20732,31586.8510011-09-2563 13:01:03
174.2 ร้อยละ 30 ของเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน6,4033,01647.103011-09-2563 13:01:03
184.3 ร้อยละ 25 ของเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับบริการทันตกรรม37,20720,25054.432511-09-2563 13:01:03
195.1 ร้อยละ 40 ของวัยทำงานที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก8,9406,02567.394011-09-2563 13:01:03
205.2 ร้อยละ 40 ของวัยทำงานที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก8,9405,25658.794011-09-2563 13:01:03
215.3 ร้อยละ 10 ของวัยทำงานที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับบริการขูดหินน้ำลาย6,02573712.231011-09-2563 13:01:03
226.1 ร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก51,62236,27870.284011-09-2563 13:01:03
236.2 ร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันรากฟันผุ36,2785,09014.031011-09-2563 13:01:03
246.3 ร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก51,62215,85830.724011-09-2563 13:01:03
256.4 ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก10,0427,67176.393011-09-2563 13:01:03
266.5 ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก10,0426,56965.423011-09-2563 13:01:03
276.6 ร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวาน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับบริการขูดหินน้ำลาย7,6715547.221011-09-2563 13:01:03
ข้อมูล SEALANT ข้อมูลนักเรียน ป.1-ป.6 จังหวัดกระบี่