Loading


1.1 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม      HDC 1000 วัน

1.2 หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์      HDC GIS 1000 วัน

1.3 เด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว      HDC 1000 วัน

1.4 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก     HDC 1000 วัน

1.5 หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์      HDC 1000 วัน

1.6 หญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก    1000 วัน

1.7 หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการทางทันตกรรม    1000 วัน

1.8 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์      HDC

1.9 จำนวนหญิงที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร     

1.10 จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร (ทำคลอด)     

1.11 จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร (อยู่ในเขตรับผิดชอบ)     

1.12 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์     

1.13 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 32-34 สัปดาห์     

1.14 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก     

1.15 ความครอบคลุมการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาติเหล็ก และกรดโฟลิก ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ     

1.16 อายุครรภ์เฉลี่ยของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์     


2.1 เด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ปีงบประมาณ 64     HDC 1000 วัน

2.2 เด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I     HDC 1000 วัน

2.3 การตรวจ HCT เด็ก 9 เดือน, 4 ปี จังหวัดกระบี่ 1000 วัน

2.4 เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก     HDC 1000 วัน

2.5 เด็ก 0-2 ปี สูงดีสมส่วน     HDC 1000 วัน

2.6 เด็ก 0-2 ปี ที่มีภาวะเตี้ย     HDC 1000 วัน

2.7 เด็ก 0-2 ปี ที่มีภาวะอ้วน     HDC 1000 วัน

2.8 เด็ก 0-2 ปี ที่มีภาวะผอม     HDC 1000 วัน

2.9 เด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับบริการทันตกรรม และทาฟลูโอไรด์วานิช     1000 วัน

2.10 เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย     HDC 1000 วัน

2.11 เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี     HDC 1000 วัน

2.12 ทะเบียนการคัดกรองพัฒนาการในช่วงรณรงค์ 13-17 ก.ค. 63  1 HDC