Loading

ตัวชี้วัด QOF & PPA 63


ทั้งหมด 20 ผลลัพธ์

ภาพจังหวัด รายละเอียดตัวชี้วัด
#ตัวชี้วัดBAร้อยละ เกณฑ์ Templateวันที่ประมวลผล
1ร้อยละเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight) (ไม่เกินร้อยละ 7)2,4141104.56701-05-2563 12:35:04
2ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็กปฐมวัย (42 เดือน) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)5,0804,91096.658001-05-2563 12:39:44
3ร้อยละความครอบคลุมของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)5,0804,79494.379001-05-2563 12:40:32
4ร้อยละของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)4,7943,90181.376001-05-2563 12:42:36
5ร้อยละความครอบคลุมของเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88)6,1186,00498.148801-05-2563 12:42:44
6ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.6) สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 64)6,0044,48574.706401-05-2563 12:42:53
7ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการคัดกรองฟันผุ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82)6,1205,83295.298201-05-2563 12:43:13
8ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)5,8324,78782.087001-05-2563 12:45:16
9ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองดัชนีมวลกายในวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)87,11474,93186.016501-05-2563 12:45:24
10ร้อยละของวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)74,93146,04061.445001-05-2563 12:45:30
11ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)18,98018,23596.078001-05-2563 12:45:35
12ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)32,77432,04697.788001-05-2563 12:47:49
13ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55)32,04619,61061.195501-05-2563 12:48:01
14ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)51,89149,89396.158001-05-2563 12:51:12
15ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง Geriatic Syndrome ทั้ง 4 ข้อ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)51,89148,81894.085001-05-2563 12:54:05
16เด็ก 6 เดือน ถึง 5 ปี คนไทยทุกสิทธิ์ ที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75)14,76513,69092.727516-07-2563 09:41:44
17นักเรียน ป.1-ป.6 (อายุ 6-12 ปี) คนไทยทุกสิทธิ์ ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)31,31628,13089.835001-05-2563 13:04:08
18เด็กอายุ 9,18,24,36 เดือน คนไทยทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหรือทาฟลูออไรด์วาร์นิชและฝึกทักษะการแปรงฟัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55)15,2249,76864.165516-07-2563 09:42:18
19ประชากรไทย วัยทำงาน (อายุ 25 – 59 ปี) ทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)197,02614,1047.16516-07-2563 09:50:57
20เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30 และ 42 เดือนที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริม กระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน (ร้อยละ 60)5,0094,67093.236016-07-2563 09:51:21