Loading


ตัวชี้วัด QOF & PPA 64


ทั้งหมด 15 ผลลัพธ์

ภาพจังหวัด รายละเอียดตัวชี้วัด
#ตัวชี้วัดBAร้อยละ เกณฑ์ Templateวันที่ประมวลผล
1ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (ไม่เกินร้อยละ 20)6947310.522027-01-2564 09:59:29
2ร้อยละของมารดาหลังคลอด ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40)2,9162,00468.724027-01-2564 10:00:03
3ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.1-ป.6) ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 12)17,3161,97811.421227-01-2564 10:04:48
4ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.1-ป.6) ได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปาก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)18,1068,19745.277027-01-2564 10:06:21
5ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (ความครอบคลุมการคัดกรองต้องมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)3,0781,63853.228027-01-2564 10:06:50
6ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 34)19,8414,60023.183427-01-2564 10:11:18
7ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40)41,70915,99538.354027-01-2564 10:11:59
8ร้อยละวัยทำงาน 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ (ความครอบคลุมการคัดกรองต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48)143,81985,06259.154827-01-2564 10:12:58
9หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไป ได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์ เพื่อการคัด กรองความผิดปกติทารกในครรภ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)724562.509027-01-2564 10:13:49
10เด็ก 6 เดือน ถึง 12 เดือน ได้รับบริการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)4,95168313.806025-01-2564 10:21:24
11เด็กอายุ 9,18,24,36 เดือน คนไทยทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหรือทาฟลูออไรด์วาร์นิชและฝึกทักษะการแปรงฟัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55)13,6501,0397.615527-01-2564 10:14:53
12เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี คนไทยทุกสิทธิ์ ที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)7,2444,57163.108027-01-2564 10:15:45
13ประชากรไทย วัยทำงาน (อายุ 25 – 59 ปี) ทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8)198,3253,0851.56827-01-2564 10:18:12
14นักเรียน ป.1-ป.6 (อายุ 6-12 ปี) คนไทยทุกสิทธิ์ ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)12,0687,30860.567027-01-2564 10:20:37
15เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30 และ 42 เดือนที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งต่อเพื่อประเมินและกระตุ้น ด้วย TEDA4I (ร้อยละ 100)31412.9010027-01-2564 10:20:41