ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม"ทุ้งฟ้า"

อนุมัติ17/04/2562 เวลา 08:08:55
วันที่ใช้ห้อง 30 เม.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   30 เม.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางอมรรัตน์ ประทุมสุวรรณ   สำหรับแผนก กลุ่มงานทรัพยกรบุคคล
วาระการประชุม กิจกรรมองค์กรสร้างสุข/ชมรมจริยธรรม
รายละเอียด

ห้องประชุม"รวงผึ้ง"

อนุมัติ22/04/2562 เวลา 15:52:07
วันที่ใช้ห้อง 30 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางพรทิพย์ นาคเวช   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม เรื่อง การตรวจรับครุภัณฑ์การแพทย์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบกลาง)
รายละเอียด

ห้องประชุม"การบูร"

อนุมัติ06/04/2562 เวลา 09:38:46
วันที่ใช้ห้อง 29 เม.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอมิตตา จันทร์ชอุ่ม   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานเฉพาะกิจ /เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ประสานแผนระดับจังหวัดและอำเภอ
รายละเอียด

ห้องประชุม"ราชพฤกษ์"

อนุมัติ11/02/2562 เวลา 06:34:43
วันที่ใช้ห้อง 29 เม.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   30 เม.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทรเพชร   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม อบรมส่งเสริมสุขภาพจิต (งานวัยรุ่น)
รายละเอียด

ห้องประชุม"การบูร"

อนุมัติ19/04/2562 เวลา 08:57:03
วันที่ใช้ห้อง 29 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุนันทา ฝันนิมิตร   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมฝ่ายบริหาร
รายละเอียด

ห้องประชุม"การบูร"

อนุมัติ27/09/2561 เวลา 13:34:09
วันที่ใช้ห้อง 26 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 เม.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเพ็ญนภา พลอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตฯ โรงพยาบาล ครั้งที่ 4/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม"ดารารัตน์"

อนุมัติ17/04/2562 เวลา 08:08:46
วันที่ใช้ห้อง 25 เม.ย. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   25 เม.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสุภนิช เกตุเรน   สำหรับแผนก กลุ่มงานทรัพยกรบุคคล
วาระการประชุม เรื่อง พิจารณาการใช้บัญชีเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียด

ห้องประชุม"ทุ้งฟ้า"

อนุมัติ13/11/2561 เวลา 18:33:12
วันที่ใช้ห้อง 25 เม.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 เม.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางวารัตดา เริงรื่น   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
รายละเอียด

ห้องประชุม"การบูร"

อนุมัติ18/04/2562 เวลา 13:10:05
วันที่ใช้ห้อง 24 เม.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายประเสริฐ กูลหลัก   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุม EOC กรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก
รายละเอียด

ห้องประชุม"ดารารัตน์"

อนุมัติ24/09/2561 เวลา 08:48:56
วันที่ใช้ห้อง 24 เม.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   24 เม.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายประวิตร แย้มพงษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาทบทวน โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน ครั้งที่ 4/2562
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 45 รายการ