ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม"การบูร"

อนุมัติ16/10/2561 เวลา 15:14:38
วันที่ใช้ห้อง 30 พ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   30 พ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวณรินกาญจน์ น่าเยี่ยม   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานมาตรฐานการพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุม"การบูร"

อนุมัติ12/09/2561 เวลา 18:07:53
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางกรกมล เต้บำรุง   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
วาระการประชุม ประชุมเตรียม อสม.ดีเด่นไปเขต
รายละเอียด

ห้องประชุม"ทุ้งฟ้า"

อนุมัติ05/11/2561 เวลา 11:03:47
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 พ.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางอุไรรัตน์ แก้วทองประคำ   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเอดส์ สคร.11
รายละเอียด

ห้องประชุม"การบูร"

อนุมัติ25/10/2561 เวลา 09:24:10
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสมศรี ชายเชื้อ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม เตรียมจัดงานสานสัมพันธ์สาสุข
รายละเอียด

ห้องประชุม"ทุ้งฟ้า"

อนุมัติ06/11/2561 เวลา 09:11:59
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 พ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางพรรณา เอี่ยนเล่ง   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมชี้แจงเครือข่ายบริการสุขภาพองค์กรไร้พุง,คลินิกDPAC,รพ.ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ(งานวัยทำงาน)
รายละเอียด

ห้องประชุม"การบูร"

อนุมัติ09/11/2561 เวลา 17:17:25
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   27 พ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสุดารัตน์ สังข์นุ่น   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม คณะกรรมการวัณโรคระดับจังหวัด (NOC TB)
รายละเอียด

ห้องประชุม"ทุ้งฟ้า"

อนุมัติ05/11/2561 เวลา 11:03:40
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศิริขวัญ แซ่เฮ่า   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการ ( CPM)
รายละเอียด

ห้องประชุม"ดารารัตน์"

อนุมัติ09/11/2561 เวลา 16:37:06
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ย. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 พ.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางพรรณา เอี่ยนเล่ง   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานองค์กรไร้พุงภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
รายละเอียด

ห้องประชุม"การบูร"

อนุมัติ10/10/2561 เวลา 14:53:44
วันที่ใช้ห้อง 26 พ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   26 พ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางวารัตดา เริงรื่น   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
รายละเอียด

ห้องประชุม"ดารารัตน์"

อนุมัติ24/09/2561 เวลา 08:41:12
วันที่ใช้ห้อง 23 พ.ย. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   23 พ.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายประวิตร แย้มพงษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 52 รายการ