ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม"ราชพฤกษ์"

อนุมัติ03/01/2562 เวลา 09:01:48
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางพัชราภรณ์ อาษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานทรัพยกรบุคคล
วาระการประชุม ประชุม คปสจ. (วาระย้าย )
รายละเอียด

ห้องประชุม"รวงผึ้ง"

อนุมัติ03/01/2562 เวลา 09:01:38
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอมิตตา จันทร์ชอุ่ม   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (คปสจ.) ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม"ทุ้งฟ้า"

อนุมัติ04/01/2562 เวลา 08:38:36
วันที่ใช้ห้อง 30 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางเสาวณีย์ จรเจนเกียรติ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม อนุกรรมการสถานพยาบาล 2/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม"การบูร"

อนุมัติ22/11/2561 เวลา 09:01:01
วันที่ใช้ห้อง 30 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางอาริณี ดาราโชติ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อมูลสุขภาพและการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
รายละเอียด

ห้องประชุม"ทุ้งฟ้า"

อนุมัติ14/01/2562 เวลา 13:38:21
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   29 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางอรุณศรี เทียนกิ่งแก้ว   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการ มาตรา 41
รายละเอียด

ห้องประชุม"รวงผึ้ง"

อนุมัติ28/12/2561 เวลา 08:58:22
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเรณู เผ่าวณิช   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รายละเอียด

ห้องประชุม"ทุ้งฟ้า"

อนุมัติ16/01/2562 เวลา 11:08:31
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   25 ม.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศิริขวัญ แซ่เฮ่า   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรมการประเมินตำบล 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ
รายละเอียด

ห้องประชุม"การบูร"

อนุมัติ06/11/2561 เวลา 09:14:49
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางธนภรณ์ ช่วยชู   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบำบัด
รายละเอียด

ห้องประชุม"รวงผึ้ง"

อนุมัติ13/12/2561 เวลา 19:59:48
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสมชาย เจริญสุข   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วาระการประชุม ประชุม NCD Board
รายละเอียด

ห้องประชุม"ทุ้งฟ้า"

อนุมัติ28/12/2561 เวลา 08:58:13
วันที่ใช้ห้อง 24 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   24 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางเสาวณีย์ จรเจนเกียรติ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม ประชุมอนุกรรมการสถานพยาบาล ครั้งที่ 2
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 62 รายการ