ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม"ดารารัตน์"

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางอรุณศรี เทียนกิ่งแก้ว   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
รายละเอียด

ห้องประชุม"ดารารัตน์"

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   29 ม.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายประวิตร แย้มพงษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม VDO conference สรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด

ห้องประชุม"การบูร"

อนุมัติ21/12/2563 เวลา 08:11:42
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศิริรัตน์ ไสไทย   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
วาระการประชุม พบส.เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
รายละเอียด

ห้องประชุม"ทุ้งฟ้า"

อนุมัติ08/01/2564 เวลา 09:11:08
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกศสุดา เกษีสม   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม EOC
รายละเอียด

ห้องประชุม"ราชพฤกษ์"

อนุมัติ25/12/2563 เวลา 09:25:15
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   29 ม.ค. 64 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายประวิตร แย้มพงษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/64
รายละเอียด

ห้องประชุม"การบูร"

อนุมัติ25/12/2563 เวลา 09:25:23
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายประวิตร แย้มพงษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด

ห้องประชุม"ดารารัตน์"

อนุมัติ25/12/2563 เวลา 09:25:31
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายประวิตร แย้มพงษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด

ห้องประชุม"ทุ้งฟ้า"

อนุมัติ25/12/2563 เวลา 09:25:46
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายประวิตร แย้มพงษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด

ห้องประชุม"พิกุลแก้ว"

อนุมัติ25/12/2563 เวลา 09:25:56
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายประวิตร แย้มพงษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด

ห้องประชุม"รวงผึ้ง"

อนุมัติ01/12/2563 เวลา 09:08:17
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางเดือนเพ็ญ เพ็ญรัตน์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วาระการประชุม ประชุม 4-Intervention
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 55 รายการ